top of page

Algemene Voorwaarden Taalcursussen

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALCURSUSSEN VAN BREURE SHERLOCK TALEN

 

Artikel 1 – Toepassing van voorwaarden

 • Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

“BST”                             : Breure Sherlock Talen, gevestigd aan het Aakplein 13, 3534 PG te Utrecht.

 “Cursus”                      : een aaneen gesloten serie lessen. Het aantal lessen wordt in het cursusinschrijvingsformulier aangegeven.

“Student”                      : degene, die de cursus bij BST volgt.

“Les”                              : overeengekomen tijdsperiode, waarin de student onderwezen wordt.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle:

 • prijsopgaven en offertes door BST aan opdrachtgever verstrekt

 • overeenkomsten tussen BST en opdrachtgever

 • uit te voeren werkzaamheden door BST als mede derden van wiens dienst BST gebruik maakt, overeengekomen met opdrachtgever.

  In geval van strijdigheid tussen de voorwaarden van BST en student zullen de Algemene Voorwaarden van BST voorgaan boven die van de student tenzij vooraf anders overeengekomen.

 

Artikel 2 – Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Op alle inschrijvingen zijn onze betalingsvoorwaarden van toepassing. Door ondertekening van het formulier van inschrijving verklaart de student de Algemene Voorwaarden én betalingsvoorwaarden van BST te hebben ontvangen, er kennis van te hebben genomen en deze onlosmakelijk verbonden te beschouwen met de overeenkomst gesloten tussen student en BST, en met de inhoud daarvan in te stemmen.

Er wordt een planning gemaakt in overleg met de student. Indien de geplande lessen om redenen, welke niet verwijtbaar zijn aan BST, geen doorgang kunnen vinden, vervalt de cursus en zal de student het lesgeld aan BST verschuldigd blijven.

 • Alle aanbiedingen en prijsopgaven zullen geldig zijn gedurende een periode van twee maanden na dagtekening van de opgave.

 • Op de inschrijving van deelnemers van een taalcursus zullen plaats vinden als volgt:

 • Inschrijving vindt uitsluitend plaats door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

 • De inschrijving wordt door BST schriftelijk bevestigd binnen 10 werkdagen.

 • De factuur voor het cursusgeld wordt voor aanvang van de cursus verzonden en dient voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Bij niet tijdig betalen kan de student de toegang tot de cursus worden ontzegd.

 • Indien niet tijdig wordt betaald, komen alle kosten, van BST voor rekening van de student. De student zal dan in gebreke zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. BST zal alsdan de overeenkomst eenzijdig kunnen beëindigen, tevens gerechtigd zijn het cursusgeld verhoogd met de eventuele (incasso) kosten, aan de student in rekening te brengen.

 

Artikel 3 – Annulering

 • Bij annulering van een cursus door de student is BST gerechtigd in rekening te brengen de volgende bedragen:

 • Bij annulering tot de eenentwintigste dag voor aanvang van de cursus: vijfentwintig procent van het cursusbedrag.

 • Bij annulering vanaf de eenentwintigste dag tot de zevende dag voor aanvang van de cursus: vijftig procent van het cursusbedrag.

 • Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang van de cursus: het volledige cursusbedrag.

 

Artikel 4 – Auteursrecht

Van het vervaardigde en verstrekte cursusmateriaal blijven alle rechten aan BST voorbehouden. Niets uit die uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BST. Het is niet toegestaan zonder toestemming van BST het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

 

Artikel 5 – Toepasselijk recht

 • Op de rechtsbetrekkingen tussen de student en BST is Nederlands recht van toepassing.

 • Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de rechter te Utrecht.

 

Artikel 6 – Deponeren Algemene Voorwaarden en inschrijving

 • Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht in januari 2004 onder depotnummer 30183467.

 • BST is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 30183467.

   

   

   

Algemene Voorwaarden

bottom of page